Na blogu je bilo dosta tekstova koji su obrađivali različite mehanizme odbrane. U pitanju su psihološke strategije koje nesvesno koristimo da bismo se zaštitili od neprihvatljivih misli ili osećanja. Poslednja je bila sublimacija. Kada je reč o ovom mehanizmu odbrane, naglasila sam da se on smatra jednim od zdravijih tj. zrelijih. Tu se ukazala potreba da malo bolje prodiskutujemo koje su to podele mehanizama odbrane – šta ih čini zdravijim ili zrelijim, a šta manje.

Podela o kojoj ćemo ovde pričati može da nam ukaže i na stepen organizacije ličnosti prema tome kojim se mehanizmima osoba dominantno služi.

Prema tome, delimo ih na psihotične, neurotične i zrele mehanizme odbrane.

Psihotični se odnose na izuzetno iskrivljeno doživljavanje realnosti. Neki od njih su poricanje, izvrtanje realnosti, samoobmanjujuća projekcija, regresija. Svi oni znatno utiču na pogrešno rezonovanje stvarnosti.

Neurotični mehanizmi odbrane se veoma često koriste i smatraju se pozitivnim kada predstavljaju privremenu pomoć u suočavanju sa problemom. To su između ostalog i  intelektualizacija, pomeranje, reaktivna formacija, izolacija, poništavanje, racionalizacija.

Zdravi mehanizmi omogućavaju da ostanemo u kontaktu sa onim od čega se branimo pa tako možemo koristiti prigušivanje, sublimaciju ili humor.

Postoje i podele koje mehanizme odbrane dele prema periodu života kada se javljaju. Na one koji su karakteristični za:

·       Decu: poricanje, izvrtanje realnosti, samoobmanjujuća projekcija, regresija.

·       Adolescente: pomeranje, fantaziranje, projekcija, pasivna agresija.

· Odrasle: pomeranje, reaktivna formacija, izolacija, intelektualizacija, racionalizacija, introjekcija.

Važno je da znamo da svi koristimo mehanizme odbrane iz svakog od ovih spektara i to nas ne čini neurotičnim ni psihotičnim. Takve zaključke o ličnosti možemo doneti na osnovu intenziteta i načina upotrebe mehanizama odbrane.  Interesantno je da sagledamo različite mehanizme, da pokušamo da ih razumemo i koliko je moguće prepoznamo, a da procene o strukturi i organizaciji ličnosti izbegnemo, ili ako je potrebno ostavimo stručnim licima.