Psihoterapija

Šta je psihoterapija?

Psihoterapija je opšti pojam za proces promene koji se odvija kroz dijalog edukovanog terapeuta i klijenta. To je način da saznate više o vašim mislima i osećanjima, kao i da razumete uzroke i sačinite strategije prevazilaženja aktuelnih problema.

Psihoterapija se sprovodi sa jasno definisanim ciljevima i kod osoba koje ispunjavaju nekoliko osnovnih uslova: da imaju smetnje u čijoj su pozadini psihološki uzroci, da su svesne da im je potrebna stručna pomoć, da su motivisane da ovim putem ublaže ili otklone svoje tegobe i patnje, i da žele i mogu da na iskren, istinit i otvoren način govore o sebi i svojim problemima.

Terapeut s klijentom mora uspostaviti dobrovoljan odnos iniciran od klijenta i prihvaćen od terapeuta, a u odnosu koji je ravnoteža između naklonosti i ravnodušnosti terapeut bi klijenta trebao potstaknuti na promene, potičući klijenta da uhodane načine razmišljanja i ponašanja zamieni novim. Od terapeuta se očekuje da bude brižan, pažljiv, spreman i voljan odgovarati na klijentova pitanja, a ne smije kritikovati ili umanjivati njegovo samopoštovanje. Klijent ne smije imati osjećaj da je “samo jedan od pacijenata”.

Ciljevi psihoterapije mogu biti raznovrsni od rešavanja minimalnih potškoća, preko ozbiljnih mentalnih problema, rekonstrukcije ličnosti kada je tako nešto potrebno i na drugom kraju do facilitiranja maksimalnih postignuća individue.

Suština je da se osvetle i osveste uzroci koji stvaraju ono sa čime osoba dolazi, pa umesto da se tretira samo simptom ili posledica, radi se na onome što je problem zapravo izazvalo.